Refreshing skin muscle&nerve

ลดความตึงของผิวและเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวทั่วร่างกายกระตุ้นเนื้อเยื่อผิวชั้นตื้นด้วย

- สครับขัดผิวสมุนไพร

- แช่น้ำนม / น้ำแร่เพื่อเปิดรูขุมขน

- Slowly massage นุ่มนวม

กระตุ้นเส้นประสาทให้ลดความตึงตัวลง Fascia Releasa

สปาอาบน้ำ